شما برای داشتن یک مجموعه سرور اختصاصی شیرپوینت در آسمان نیاز به خریداری سخت افزار و نرم افزار ندارید و همه هزینه های پشتیبانی و نگهداری سرور ها به عهده رهسا آسمان می باشد و شما تنها هزینه ماهیانه برای هر کاربر در مجموعه خودتان پرداخت خواهید نمود. رهسا آسمان 3 سطح لایسنس کاربری به شرح جدول زیر دارد. شما می توانید برای هر یک از کارکنان خود
لایسنس کاربر رهسا پرتال، کاربر رهسا دانش و یا کاربر رهسا پروژه تهیه نمایید. به عنوان مثال یک شرکت با 100 کاربر می تواند 100 لایسنس برای کاربران رهسا پرتال، 10 لایسنس برای کاربران رهسا دانش و 10 لایسنس برای کاربران رهسا پروژه تهیه نماید.

پشتیبانی رهسا آسمان